• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
 • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
COLLABORATING IMAGING MADE POSSIBLE
 • بررسی محصول
استعلام قیمت
  • Clinical Applications
   • Cardiology

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی تخصصی Cardiology  روی این لینک کلیک کنید.

    

    


   • Neurology

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی تخصصی Neurology روی این لینک کلیک کنید.

    

    


   • MSK

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی تخصصی MSK روی این لینک کلیک کنید.

    

    


   • Women's Health

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی تخصصی Women's Health روی این لینک کلیک کنید.

    

    


   • Oncology

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی تخصصی Oncology روی این لینک کلیک کنید.

    

    


   • General Radiology

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی تخصصی General Radiology روی این لینک کلیک کنید.

    

  • Modality Applications
   • Multi-Modality

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی محصولات Multi-Modality روی این لینک کلیک کنید.

    

    


   • Computed Tomography

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی محصولات Computed Tomography روی این لینک کلیک کنید.

    

    


    

   • Magnetic Resonance

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی محصولات Magnetic Resonance روی این لینک کلیک کنید.

    

    


    

   • Angiography

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی محصولات Angiography روی این لینک کلیک کنید.

    

    


   • Nuclear Medicine

   برای مشاهده برنامه‌های کاربردی محصولات Nuclear Medicine روی این لینک کلیک کنید.

    

بستن